โครงการเข้าค่ายเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้